REGULAMIN NABORU DZIECI

                                          

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1  „TĘCZOWA JEDYNECZKA”  W RAWIE MAZOWIECKIEJ   
    W ROKU  SZKOLNYM  2017/2018
 

Podstawa  prawna:
1). Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59),
2.) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe
   (Dz. U.   z 2017 r. poz. 60),
3)Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca w sprawie przeprowadzania
   postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli,
  szkół i  placówek. (Dz. U. z  2017 r. , poz. 610)
4).Uchwała nr XXVII/194/17 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 22 marca 2017 r.
   (Dz. Urz. Województwa  Łódzkiego z 2017r. poz.1599)
5).Zarządzenie Nr 21/2017 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 30 marca 2017 r.  
   w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu     
   
  uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym
  jest  gmina miasto Rawa Mazowiecka
 

                                                                      §1 

1) Niniejszy Regulamin określa procedurę i zasady przeprowadzania rekrutacji dzieci  
    w wieku od 3 do 6 lat (w szczególnie uzasadnionych przypadkach także dzieci, które
    ukończyły 2,5roku),doPrzedszkola Miejskiego nr 1”Tęczowa Jedyneczka”
    w Rawie Mazowieckiej.
 

Tok postępowania rekrutacyjnego

                                                                           §2

1.Do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze miasta
   Rawa Mazowiecka. 
2.Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego nadal dysponuje się wolnymi
   miejscami w przedszkolu, to w postępowaniu uzupełniającym do przedszkola mogą być
   przyjęci kandydaci  z poza obszaru miasta Rawa Mazowiecka. 
3.Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego
   poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.
4.Do postępowania uzupełniającego stosuje się przepisy niniejszego regulaminu.
5.W przypadku, gdy liczba zgłoszonych kandydatów jest zgodna z liczbą miejsc, przyjęć
   do przedszkola dokonuje Dyrektor.
6.W przypadku większej liczby zgłoszeń, Dyrektor przeprowadza rekrutację zgodnie 
    z Regulaminem.
7.Zgłoszenia kandydata można dokonać do nie więcej niż trzech wybranych przedszkoli
   prowadzonych przez Miasto Rawa Mazowiecka. We wniosku należy określić kolejność    
   wybranych przedszkoli, w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych i złożyć
   ją w przedszkolu pierwszego wyboru.
6.Rodzice dzieci obecnie uczęszczających do danego przedszkola składają na kolejny rok
   szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, 
   w terminie 7 dni  poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.
   (załącznik nr 1 do  regulaminu)
 

                                 ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO  

                                                                        §3

1.Rekrutację do przedszkola na kolejny rok szkolny ogłasza Dyrektor w formie pisemnego
   ogłoszenia.
2.Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera termin i miejsce składania przez rodziców
   deklaracji i wniosków zgłoszenia oraz informację o miejscu udostępnienia Regulaminu.
3.Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 Dyrektor umieszcza:
   - na stronieinternetowej przedszkola,
   - na tablicy ogłoszeń przedszkola.

                                                                        §4

1.Rekrutacja do przedszkola odbywa się raz w roku przy wykorzystaniu elektronicznego
   systemu naboru.
2.Elektroniczny system naboru do przedszkoli na terenie Miasta Rawa Mazowiecka
   gwarantuje stosowanie jednolitych zasad zapisów i kryteriów przyjęcia dziecka
   do wybranego przedszkola.
3.Elektroniczna rekrutacja do przedszkola trwa od 3 kwietnia 2017r.od godz. 8:00 do
   14 kwietnia 2017r. do godz. 15:00  i obejmuje wprowadzanie danych dzieci do systemu
   oraz składanie papierowej wersji wniosku w siedzibie przedszkola pierwszego wyboru.
4.Logowanie do systemu odbywa się poprzez stronę internetową tutaj
     Po zalogowaniu się do systemu należy
   wypełnić wniosek, a następnie wydrukować i podpisany dostarczyć wraz z dokumentami  
   potwierdzającymi spełnianie kryteriów do siedziby przedszkola pierwszego wyboru.
 5.Rodzice, którzy nie mają dostępu do Internetu mogą skorzystać z komputera na terenie
   przedszkola lub pobrać papierową wersję wniosku w przedszkolu, wypełnić ją
   i po podpisaniu złożyć w siedzibie przedszkola pierwszego wyboru.
   Następnie dyrektor wprowadzi wniosek do systemu.
 6.Zarejestrowane w systemie naboru wnioski, zostaną przez system automatycznie
    uszeregowane zgodnie z kryteriami zawartymi w § 5 Regulaminu.
7.Dyrektor odpowiada za sprawdzenie danych wpisanych przez rodziców do wniosku 
   ze zgłoszeniem w systemie i wydaje rodzicom potwierdzenie przyjęcia dokumentu.
8.Warunkiem otrzymania potwierdzenia przyjęcia wniosku jest złożenie przez rodziców
   dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów określonych
   w Regulaminie.
9.Brak dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów przez kandydata eliminuje
   przyznanie punktów przez komisję rekrutacyjną.
 

                                                                         §5 

 1. W przypadku zgłoszenia w trakcie rekrutacji większej liczby dzieci niż ilość wolnych
      miejsc w przedszkolu, w pierwszym etapie rekrutacji są brane pod uwagę łącznie
      następujące kryteria o jednakowej wartości:
    1) wielodzietność rodziny kandydata
    2) niepełnosprawność kandydata
    3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
    4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
    5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
    6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
    7) objęcie kandydata pieczą zastępczą
 
2.Jeżeli po przeprowadzeniu pierwszego etapu rekrutacji przedszkole nadal dysponuje  
   wolnymi miejscami, komisja przystępuje do drugiego etapu rekrutacji. 
3.W drugim etapie rekrutacji bierze się pod uwagę następujące kryteria o różnej 
    wartości wyrażonej w punktach: 

Nazwa kryterium

Liczba punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów

dziecko, którego rodzeństwo kontynuuje edukację w przedszkolu lub w szkole podstawowej w przypadku dziecka przyjmowanego do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

 

15 pkt

dane potwierdza dyrektor, na podstawie dokumentacji będącej  w posiadaniu danej jednostki

 

Dziecko, którego samotny ojciec (opiekun prawny) pracuje lub studiuje w trybie stacjonarnym albo dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) pracują lub studiują w trybie stacjonarnym

15 pkt

dokument poświadczający zatrudnienie  samotnego rodzica (opiekuna prawnego) albo obojga  rodziców ( opiekunów prawnych): zaświadczenie  z zakładu pracy,  w przypadku  samozatrudnienia aktualny wpis do działalności gospodarcze lub  poświadczenie rozliczenia się z ZUS-em  lub Urzędem Skarbowym,

- dokument potwierdzający pobieranie nauki przez samotnego rodzica (opiekuna prawnego) albo obojga rodziców ( opiekunów prawnych) w trybie stacjonarnym: zaświadczenie         z uczelni zawierające informacje o stacjonarnym systemie studiów

dziecko z placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz dziecko wychowujące się w rodzinie objętej nadzorem kuratorskim 

 

8 pkt

zaświadczenie dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej, orzeczenie sądu rodzinnego

czas pobytu dziecka w przedszkolu/ oddziale przedszkolnym powyżej 5 godzin dziennie

 

7 pkt

oświadczenie o planowanym pobycie dziecka powyżej  
5 godzin dziennie

dziecko uczęszczające wcześniej do żłobka lub innej placówki opieki nad dzieckiem do lat 3 zarejestrowanej w Gminie Miasto Rawa Mazowiecka – kryterium nie dotyczy dzieci przyjmowanych do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

 

5 pkt

oświadczenie rodziców(prawnych opiekunów) o uczęszczaniu dziecka do żłobka lub innej placówki opieki nad dzieckiem do lat 3 


                                                                         §6

1.Wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, o których
   mowa w §5 ust. 2, odpowiednio:
a) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata - wzór załącznik Nr 3 do regulaminu,
b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność,
    orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie
    równoważne w  rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
   zawodowej i  społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r.
   Nr 127, poz. 721,  z późn. zm.),
c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz
    oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego
    dziecka wspólnie z jego rodzicem – oświadczenie – załącznik Nr 4 do regulaminu,
 

d) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia
    9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r.
    poz. 135, ze zm.)
    -oświadczenie załącznik Nr 5 do regulaminu.
 

2. Oświadczenia potwierdzające spełnienia przez kandydata dodatkowych kryteriów
   zawartych w § 5 ust. 4, rodzic składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za
   składanie fałszywych  zeznań.
 

3. Rodzic składający oświadczenia zobowiązany jest do zawarcia w nich klauzuli o treści
  „Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
4.Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może zażądać dokumentów potwierdzających
   okoliczności zawarte w oświadczeniach  (przewodniczący wyznacza termin
   przedstawienia dokumentów);
5. W przypadku niepotwierdzenia w wyznaczonym terminie okoliczności zawartych
   w oświadczeniu, komisja rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, które nie zostało
   potwierdzone.
6. Na podstawie spełnianych przez dziecko kryteriów kwalifikacyjnych ustala się kolejność
    przyjęć.
7. W przypadku, gdy przedszkole przyjmie wszystkie dzieci zamieszkałe
   w Rawie Mazowieckiej  i nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor może rozpatrzeć wnioski    rodziców dzieci zamieszkałych poza terenem Miasta Rawa Mazowiecka,
   uwzględniając  kryteria określone w §5  pkt 4. Pierwszeństwo mają dzieci rodziców  
   zamieszkałych poza terenem miasta a jednocześnie pracujących na terenie miasta
   i na jego rzecz.
 

8.W przypadku, gdy przedszkole przyjmie wszystkie zgłoszone dzieci w wieku od 3 do 5 lat
   i nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor może rozpatrzyć wnioski rodziców dzieci
   2,5 letnich, przy czym przyjmuje się kryterium wiekowe, zgodnie z datą urodzenia dziecka
   – od najstarszego   do najmłodszego.
   
 
                                                                          §7  

Opublikowanie na stronie elektronicznego naboru i wywieszenie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przedszkola, zawierających
imiona i nazwiska kandydatów, uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia dziecka do przedszkola odbywa się
w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola 24 kwietnia o godz. 8:00.

                                                                        §8

1. Złożenie podpisanego wniosku zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami,
    lub deklaracji w terminie wskazanym w § 14 ust. 1 i 2 jest podstawą do zawarcia umowy
    na świadczenia udzielane przez przedszkole.
 
  2.Rodzice zakwalifikowanych kandydatów mają obowiązek w ciągu 4 dni  od 
    wywieszenia list zgłosić  się do przedszkola celem złożenia pisemnego potwierdzenia woli
    zapisu dziecka do  przedszkola.
 
3.Niepodpisanie oświadczenia woli w terminie, o którym mowa w ust. 2 oznacza
   rezygnację z miejsca w przedszkolu i powoduje automatyczne skreślenie kandydata
   z listy kandydatów zakwalifikowanych.
4.Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych, zawierające imiona i nazwiska kandydatów,
   uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która
   uprawnia do przyjęcia dziecka do przedszkola są wywieszane w widocznym miejscu
   w siedzibie przedszkola 28 kwietnia o godz. 8:00.
5.Umowy o korzystaniu z usług przedszkolnych podpisywane są w terminie do 31 sierpnia.
6.Niepodpisanie umowy na korzystanie z usług przedszkolnych w terminie, o którym mowa
   w ust. 5 oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu i powoduje automatyczne skreślenie  
   kandydata z listy dzieci przyjętych.
 

                                                                         § 9 

1.Rodzicom kandydatów nieprzyjętych do przedszkola służy prawo złożenia wniosku
   o uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola w terminie 7 dni od dnia
   podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
2.Komisja sporządza uzasadnienie w ciągu 5 dni od daty wpływu wniosku.
3.Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji           
    w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
4.Dyrektor rozpatruje odwołanie, o którym mowa w ust. 3, w terminie 7 dni od dnia
  otrzymania odwołania.
 5.Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola przysługuje skarga do sądu administracyjnego.
 6.Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje
    wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające,
    które powinno zakończyć się do 3 lipca roku szkolnego poprzedzającego rok, na który  
    przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne. Do postępowania uzupełniającego
    przepisy niniejszego regulaminu stosuje się odpowiednio. 
 7.Dyrektor przyjmuje dzieci w każdym czasie roku szkolnego, o ile są wolne miejsca
    w przedszkolu. 
 8.W miarę możliwości tworzone są grupy jednorodne wiekowo.
 9.O ile sytuacja w danym roku tego wymaga, dzieci są łączone w grupy zbliżone wiekowo.   

                                                            Skład i prace komisji

                                                                        §10 

1. Komisja Rekrutacyjna zostaje powołana Zarządzeniem Dyrektora
    Przedszkola Miejskiego Nr 1 „Tęczowa Jedyneczka” w Rawie Mazowieckiej,
2.W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzi:
    -przewodniczący komisji – nauczyciel przedszkola,
    -członek komisji – nauczyciel przedszkola,
    -członek komisji – przedstawiciel rodziców,
    -sekretarz komisji – nauczyciel przedszkola.
3. W posiedzeniach Komisji Rekrutacyjnej może uczestniczyć przedstawiciel Urzędu
    Miasta Rawa Mazowiecka w charakterze obserwatora.
4.  Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:
     a) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości
         listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
     b) w przypadku uzyskania w II etapie rekrutacji takiej samej liczby punktów przez
        większą liczbę kandydatów, niż liczba wolnych miejsc, o przyjęciu kandydata
        decyduje komisja poprzez wylosowanie wniosków, stosownie do liczby posiadanych
        wolnych miejsc.
     c) podanie do publicznej wiadomości listy  kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,
     d) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego,
     e)rozpatrywanie wniosków rodziców o uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka
       do przedszkola i sporządzenie uzasadnienia w ustawowym terminie.                                                              
 5. Do zadań przewodniczącego komisji rekrutacyjnej należy:
      a) organizowanie posiedzeń i kierowanie pracami Komisji zgodnie z przepisami prawa
       i postanowieniami niniejszego Regulaminu.
      b)prowadzenie prac Komisji w czasie każdego posiedzenia z uwzględnieniem
        następujących czynności:
       - zapoznanie z wykazem miejsc organizacyjnych,
       - zapoznanie z wykazem zgłoszeń dzieci do przedszkola,
       - zapoznanie z zasadami rekrutacji dzieci do przedszkola,
       - kierowanie rozpatrywaniem przez Komisję zgłoszeń dzieci do przedszkola
          na podstawie kompletu dokumentów przedstawionych przez dyrektora przedszkola,
       - nadzorowanie pod względem merytorycznym prawidłowości sporządzania
         dokumentacji  przez Komisję, a w tym: składanie podpisów przez członków Komisji,
          protokołowania posiedzenia w czasie jego trwania, sporządzania listy dzieci.
      c) odpowiedzialność za dochowanie poufności danych o kandydatach i ich rodzinach
        w trakcie prac komisji i po ich zakończeniu.
  

                                        ZADANIA DYREKTORA PRZEDSZKOLA 

                                                                      § 11  

1. Wykonanie czynności przygotowawczych do pracy komisji rekrutacyjnej:
  a) ogłoszenie o terminie rekrutacji zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta
      Rawa Mazowiecka.
 b) udostępnienie do wglądu rodziców i na stronie internetowej przedszkola regulaminu
     rekrutacji,
 c) przyjmowanie i wydawanie „Wniosków o przyjęcie do przedszkola” oraz przyjmowanie
     innych dokumentów dostarczanych przez rodziców,
 d) odnotowywanie faktu złożenia wniosku,
 e) rozpatrywanie odwołań złożonych do dyrektora.
2.Powiadamianie organu prowadzącego o liczbie dzieci nieprzyjętych do przedszkola.
3.Zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych i danych wrażliwych kandydatów
   i ich rodziców lub opiekunów zgromadzonych dla potrzeb postępowania rekrutacyjnego.
4. Archiwizowanie dokumentacji rekrutacyjnej.
 
5. Przyjmowanie dzieci do przedszkola na wolne miejsca w trakcie roku szkolnego.

                                   ZASADY PRZYJMOWANIA DZIECI Z LISTY REZERWOWEJ 

                                                                        §12

1.W przypadku zwolnienia się miejsca w przedszkolu w trakcie roku szkolnego,
   dyrektor przyjmuje dzieci z listy rezerwowej, wg ilości punktów przyznanych
   w postępowaniu rekrutacyjnym w grupie wiekowej, w której zwolniło się miejsce.
2.Listę rezerwową generuje system naboru.
3.W przypadku otrzymania jednakowej ilości punktów zostaje powołana komisja
   odwoławcza w składzie:
    przewodniczący komisji – nauczyciel przedszkola,
   członek komisji – nauczyciel przedszkola,
   członek komisji – przedstawiciel rodziców,
   sekretarz komisji – nauczyciel przedszkola
Na wniosek dyrektora w pracach komisji mogą wziąć udział przedstawiciele organu prowadzącego.
4.Komisja weryfikuje ponownie otrzymane dokumenty biorąc pod uwagę kryteria zawarte
   w § 5. W nierozstrzygniętych przypadkach dopuszcza się losowy przydział
  wolnych miejsc.                                                                                                                                                                  
     Z posiedzenia komisji odwoławczej sporządzony zostaje protokół.
 

                                                    Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

                                                                        §13 

Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego określa Zarządzenie Nr 21/2017 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 30 marca 2017r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli  i oddziałów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest gmina miasto Rawa Mazowiecka i załącznik nr 2.do Regulaminu Przeprowadzania Rekrutacji Dzieci do Przedszkola Miejskiego Nr 1  „Tęczowa Jedyneczka” w Rawie Mazowieckiej w roku szkolnym 2017/2018.

 

Poniżej link do harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto Rawa Mazowiecka w roku szkolnym 2016/2017

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto Rawa Mazowiecka w roku szkolnym 2016/2017