STATUT PRZEDSZKOLA

                                              

STATUT PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1 

„TĘCZOWA JEDYNECZKA” W RAWIE MAZOWIECKIEJ

Podstawa prawna opracowania Statutu:
1.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 ze zm.)
oraz akty wykonawcze do tej ustawy;
2.Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 i 1198
ze zm.) oraz akty wykonawcze do tej ustawy;
3.Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.);
4.Konwencja o prawach dziecka (Dz. U. z 1991 r., nr 120, poz. 526 ze zm.);
5.Konkordat (z dn. 28 lipca 1993 r. art.12);
6.Ustawa z dnia 12 marca 2004  r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.);
7.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001,nr 61, poz. 624
ze zm.);
8.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2007, nr 35, poz. 222);.
9.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz innych form wychowania przedszkolnego (Dz. U. z 2012 r.,poz. 977);
10.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach
i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. 2010 nr 228, poz. 1490);
11.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki
dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie
w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. 2013 r., poz. 957);
12.Rozporządzenie MEN z dnia 13  sierpnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach
i placówkach (Dz. U. z 2013 r. poz. 532);
13.Uchwała Nr VII/50/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie nadania imienia Przedszkolu Miejskiemu nr 1 w Rawie Mazowieckiej;
14.Uchwała Nr VIII/63/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasto Rawa Mazowiecka;
15.Uchwała Nr XXXIII /247/13 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 18 grudnia 2013 r.
( Dz. U. Woj. Łódzkiego z dnia 3 lutego 2014 r. poz. 420) w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Rawa Mazowiecka;
16.Uchwała Nr XXXIX/252/14 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 15 stycznia 2014 r.
( Dz. U. Woj. Łódzkiego z dnia 3 lutego 2014 r. poz. 421)zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Rawa Mazowiecka;
17.Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 357);
18.Rozporządzenie MEN z dnia 17 czerwca 2016 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
w poszczególnych 
 typach szkół.

                                                                         §1
1.Przedszkole Miejskie Nr 1 zwane dalej „przedszkolem” jest przedszkolem publicznym.
2.Siedziba przedszkola znajduje się w Rawie Mazowieckiej przy ulicy Kilińskiego 2.
3.Organem prowadzącym przedszkole jest Miasto Rawa Mazowiecka.
4.Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Kuratorium Oświaty w Łodzi
Delegatura w Skierniewicach.
5.Ustalona nazwa używana przez przedszkole w pełnym brzmieniu:
                                   Przedszkole Miejskie Nr 1   
                                    „Tęczowa Jedyneczka”
                                   96-200 Rawa Mazowiecka
                                        ul. Kilińskiego 2
                                 tel. 814 37 32 fax. 46 814 49 72

                                                                       §2
Cele i zadania przedszkola
1.Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawy programowej wychowania przedszkolnego, koncentrując się na:
1)wspomaganiu dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowaniu czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji;
2)budowaniu systemu wartości, w tym wychowywaniu dzieci tak, żeby lepiej orientowały się
w tym, co jest dobre, a co złe;
3)kształtowaniu u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie
w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
4)rozwijaniu umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach
z dziećmi i dorosłymi;
5)stwarzaniu warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie  oraz nauce dzieci
o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
6)trosce o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną zachęcając do uczestnictwa w zabawach
i grach sportowych;
7)budowaniu dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
8)wprowadzaniu dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
9)kształtowaniu u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej
i wspólnoty narodowej) oraz podstawy patriotycznej;
10) zapewnieniu dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są
w ważne w edukacji szkolnej;
11) kształtowanie u dzieci umiejętności czytania i przygotowanie dzieci do nabywania umiejętności pisania;
12) przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych.
Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym nie dotyczy:
a)dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone, jeżeli jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
b) dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na inne niż wymienione w pkt 2 rodzaje niepełnosprawności, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 71b ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
oraz jeżeli z indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego wynika brak możliwości realizacji przygotowania do posługiwania się językiem obcym nowożytnym ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka.
13)obejmuje działaniami wychowawczo – edukacyjnymi dzieci niepełnosprawne, niedostosowane społecznie i zagrożone niedostosowaniem społecznym zgodnie
z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami.
2.Wynikające z powyższych celów zadania przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:
1)
 kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dziećmi i dorosłymi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych;
2)kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych, wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku;
3)wspomaganie rozwoju mowy dzieci;
4)wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu
i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;
5)wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci;
6)wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;
7)wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem;
8)wychowanie przez sztukę-muzyka i śpiew, pląsy i taniec;
9)wychowanie przez sztukę –różne formy plastyczne;
10)wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych;
11)pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń;
12)wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;
13)wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną;
14) tworzenie warunków do doświadczeń językowych i komunikacyjnych w zakresie reprezentatywnej i komunikatywnej funkcji języka.
15)wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.
16)Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.
3. Sposób realizacji zadań przedszkola
1)Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:
a)zapewnia bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej,
b)zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz
w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,
c)zapewnia dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki - stosuje
w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.,
d)współpracuje z rejonową poradnią psychologiczno-pedagogiczną i poradniami specjalistycznymi, zapewniając w miarę potrzeb konsultację i pomoc,
e)współpracuje ze szkołami działającymi w środowisku, organizacjami, instytucjami
o charakterze kulturalno-oświatowym i gospodarczym, dzięki którym dzieci mają możliwość podejmowania i inicjowania różnych form aktywności.

4.Przedszkole podtrzymuje dziedzictwo kulturowe, pielęgnuje wartości etniczne, językowe
i religijne poprzez:
1)podtrzymywanie i rozwijanie tradycji i wartości kulturalnych regionu,
2)uznawanie praw dziecka do religijnego wychowania organizując naukę religii na życzenie rodziców.

5.W przedszkolu przestrzegane są  prawa dziecka oraz upowszechniana jest wiedza o tych prawach.

6.W przedszkolu organizowana jest  pomoc psychologiczno-pedagogiczna zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
1)Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu polega na:
a)rozpoznaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznaniu jego indywidualnych możliwości psycho-fizycznych,
b)wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
i dydaktycznych,
c)rozwijaniu umiejętności wychowawczych nauczycieli oraz rodziców.
2)Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest w szczególności dzieciom:
a)niepełnosprawnym,
b)niedostosowanym społecznie,
c)zagrożonym niedostosowaniem społecznym,
d)ze specyficznym trudnościami w uczeniu się,
e)z zaburzeniami komunikacji językowej,
f)z chorobami przewlekłymi,
g)z niepowodzeniami edukacyjnymi,
h)z zaniedbań środowiskowych wynikających z trudnych warunków bytowych rodziny,sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi,
i)będących w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej,
j)z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub zmianą środowiska,
h)wyjątkowo uzdolnionym.
3)Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:
a)dziecka,
b)rodziców dziecka,
c)nauczyciela, lub specjalisty,
d)poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym specjalistycznej,
e)pomocy nauczyciela,
f)dyrektora przedszkola,
g)pielęgniarki środowiskowej nauczania i wychowania,
h)pracownika socjalnego,
i)asystenta rodziny,
j)kuratora sadowego.
4)Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest dzieciom w formie:
a)zajęć rozwijających uzdolnienia,
b)zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych,
c)logopedycznych,
d)socjoterapeutycznych oraz innych o charakterze terapeutycznym,
e)w formie porad i konsultacji, warsztatów i szkoleń dla nauczycieli i rodziców dzieci.
5)Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
a)rodzicami,
b)nauczycielami i innymi pracownikami przedszkola,
c)poradniami psychologiczno-pedagogicznymi w tym specjalistycznymi,
d)innymi przedszkolami, szkołami i placówkami,
e)podmiotami działającymi na rzecz rodziny i dzieci- rodzicami dzieci,
f)placówkami doskonalenia nauczycieli,
g)organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz rodziny i dzieci.
6)Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne
i nieodpłatne.
7)Zadania nauczycieli i dyrektora w zakresie organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej:
a)Zadania nauczycieli:
-udzielają dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
-rozpoznają indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka i planują sposób ich zaspokojenia,
-prowadzą obserwację pedagogiczną, którą w roku poprzedzającym pójście dziecka do szkoły kończą analizą i oceną jego gotowości do podjęcia nauki w szkole,
-informują dyrektora przedszkola o konieczności objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
b)Zadania dyrektora:
-informuje innych nauczycieli lub specjalistów o potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną,
-organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną,
-decyduje o objęciu dziecka zajęciami specjalistycznymi,
-decyduje o zakończeniu udzielania pomocy w określonej formie,
-dla dziecka posiadającego orzeczenie o kształceniu specjalnym powołuje zespół składający się z nauczycieli oraz specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem,
-wyznacza osobę koordynująca pracę zespołu,
-na podstawie zaleceń zespołu ustala dla dziecka formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin,w których poszczególne formy będą realizowane,
-informuje na piśmie rodziców dziecka o ustalonych dla dziecka formach,
sposobach i okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin,
-decyduje o wcześniejszym zakończeniu udzielania dziecku danej formy pomocy na podstawie wcześniejszej oceny efektywności tej pomocy, dokonanej przez zespół lub nauczycieli, specjalistów,
-informuje rodziców o terminie spotkania zespołu,
-wnioskuje o udział w spotkaniu zespołu przedstawiciela poradni psychologiczno-
pedagogicznej w tym specjalistycznej.
-monitoruje także bieżącą pracę nauczycieli i działania podejmowane przez specjalistów.
c)Zadania zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:
-dokonuje wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka, korzystając również z informacji uzyskanych od rodziców,
-opracowuje indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny uwzględniający zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznej,
-nie rzadziej niż raz w roku szkolnym dokonuje oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, informując rodziców i dyrektora o efektach tej pracy poprzez udostępnienie jej wyników oraz wniosków do dalszej pracy z dzieckiem,
-dokonuje oceny efektywności danej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej po zakończeniu jej udzielania,
-w miarę potrzeb dokonuje modyfikacji programu, pamiętając o tym, by poinformować rodziców o zmianach i udostępnić im zmodyfikowany program,
-podejmuje działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych, w tym również z udziałem rodziców,
-dokumentuje udzielaną pomoc oraz badania lub inne czynności uzupełniające; dla każdego dziecka dokumentacja gromadzona jest w formie np. indywidualnej teczki, którą udostępnia rodzicom by wskazać postępy rozwojowe,
-koordynator zespołu powinien uzyskać pisemną zgodę rodziców na udział
dziecka w zajęciach specjalistycznych, które powinny trwać do czasu złagodzenia bądź wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia daną formą wsparcia.
d) Zadania logopedy:
-dokonuje diagnozy logopedycznej, prowadzi badania przesiewowe w celu ustalenia stanu mowy dziecka,
-prowadzi zajęcia logopedyczne oraz porady i konsultacje dla dzieci i rodziców,
-podejmuje działania profilaktyczne,
-wspiera nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych
specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
e)Zadania terapeuty (terapia pedagogiczna, SI, rewalidacja):
-prowadzi badania i działania diagnostyczne wobec dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
-prowadzi zajęcia korekcyjno-kompensacyjnych oraz inne zajęcia  o charakterze terapeutycznym,
-podejmuje działania profilaktyczne oraz zapobiegające niepowodzeniom edukacyjnym dzieci, we współpracy z ich rodzicami,
-wspiera nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych
specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
8) Działania przedszkola w ramach współpracy z rodzicami.
Przedszkole w ramach ścisłej współpracy z rodzicami realizuje zadania w zakresie:
a)Wspomagania działań wychowawczych rodziców poprzez:
-informowanie o postępach rozwojowych dziecka, jego uzdolnieniach, zainteresowaniach
i samopoczuciu,
-informowanie o dostrzeżonych problemach rozwojowych, które ujawniły się w wyniku przeprowadzonych obserwacji i badań,
-diagnozowanie środowiska rodzinnego, czyli zebranie informacji o zachowaniu dziecka
w domu,
-przekazywanie informacji dotyczących wspomagania dziecka w rozwoju, jego potrzeb
w zakresie indywidualnej pracy korekcyjno-kompensacyjnej lub organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu oraz ewentualnych działań wspierających podejmowanych w domu rodzinnym.
b) Integrowania oddziaływań wychowawczych w przedszkolu i w domu rodzinnym poprzez:
-uzgadnianie sposobów reagowania na określone zachowania dziecka, ustalenie wspólnych wymagań w domu i w przedszkolu,
-uzgadnianie kierunku działań wychowawczych realizowanych w przedszkolu 
i kontynuowanych w domu,
-opracowanie z rodzicami warunków do swobodnej działalności dziecka,
-uzupełnianie wiedzy rodziców o wychowaniu i rozwoju dziecka,
-włączenie rodziców w wychowanie dzieci poza domem, spotkania z dziećmi, prezentacje własnych pasji, zainteresowań,
-włączanie rodziców w planowanie, zagospodarowywanie wnętrz przedszkola, sal zajęć czy terenu zabaw.
c)Wspieranie działań rodziców w budowaniu relacji z dziećmi poprzez:
-wspólne i indywidualne działania rodziców, nauczycieli i dzieci,
-poszukiwanie przyczyn agresywnych zachowań dzieci oraz zachowań nieakceptowanych społecznie, a także sposobów reagowania na nie,
-organizowanie doradztwa metodycznego, psychologicznego, pedagogicznego.
9) Zadania rodziców:
a)wyrażają pisemną zgodę na udział dziecka w zajęciach wspomagających rozwój oraz uczestniczyć w spotkaniach zespołu, zapoznając się z zakresem planowanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
b)w miarę potrzeb,uczestniczą w zajęciach organizowanych przez nauczycieli specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem, a także poznać indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny opracowany dla ich dziecka,
c)w miarę możliwości,  wspierają podejmowane w przedszkolu działania lub kontynuować je zgodnie z poradami uzyskanymi od nauczycieli specjalistów,
d)mają prawo zapoznać się z efektami prowadzonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wnioskami do dalszej pracy, a także  z indywidualną teczką dziecka – kartami pracy, pracami plastycznymi  i innymi dokumentami dotyczącymi prowadzonej pracy psychologiczno-pedagogicznej,
e)mogą zasięgać fachowej porady nauczycieli specjalistów.
10) Podejmowane działania w zakresie organizowania i udzielania dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej powinny być dokumentowane w dzieńniku pracy nauczyciela
i dziennikach zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zawierających indywidualne lub grupowe programy zajęć, ocenę postępów dziecka oraz wnioski do dalszej pracy,
a także w dziennikach pracy specjalistów, w tym psychologów, pedagogów i logopedów.
11) Szczegółowe  zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu określają odrębne przepisy.

7.Przedszkole organizuje kształcenie dzieci niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, w inte-gracji z pełnosprawnymi rówieśnikami zgodnie z posiadanymi możliwościami i warunkami lokalowymi.
1)Dla dzieci niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym przedszkole zapewnia:
a)realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,
b)warunki zabawy i nauki dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci,
c)sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne,
d)zajęcia specjalistyczne,
e)zajęcia rewalidacyjne i resocjalizacyjne,
f )inne zajęcia dostosowane do indywidualnych potrzeb dzieci.
2)Dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zespół planujący
i koordynujący udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej:
a)dokonuje wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka,
b)opracowuje indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, uwzględniający zalecenia zawarte w orzeczeniu,
c)nie rzadziej niż raz w roku szkolnym dokonuje oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dziecku,
d)w miarę potrzeb dokonuje modyfikacji programu,
e)przygotowuje dzieci do samodzielności w życiu i dalszej edukacji.

8. Organizacja zajęć dodatkowych:
1)w przedszkolu mogą być organizowane zajęcia dodatkowe z uwzględnieniem potrzeb
i możliwości rozwojowych dzieci;
2)w przedszkolu za zgodą rodziców prowadzona jest nauka religii przez nauczyciela-katechetę - podczas zajęć z religii dzieci z rodzin o innym wyznaniu zapewnioną mają opiekę przez swojego nauczyciela;
3)zajęcia rytmiczno-umuzykalniające z akompaniamentem prowadzone są dla wszystkich dzieci. Zajęcia z języka angielskiego dla dzieci 5 letnich są obowiązkowe. Natomiast  dla dzieci grup młodszych są zajęciami dodatkowymi.Zajęcia te są bezpłatne dla rodziców.
4)zajęcia specjalistyczne (indywidualne i grupowe – logopedyczne, terapii SI, rewalidacji
i pedagogicznej) w miarę możliwości przedszkola prowadzone są w czasie podstawy programowej.
Zajęcia specjalistyczne prowadzone po czasie podstawy programowej  są bezpłatne dla rodziców.

9.Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci:
1)Dziecko przyprowadzane i odbierane jest z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę pełnoletnią zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo) – wówczas rodzice zobowiązani są do złożenia pisemnego upoważnienia
u nauczycielki dziecka najpóźniej rano danego dnia;
2)Osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu;
3)Rodzice lub prawni opiekunowie dziecka powinni w szatni przygotować je do pobytu
w przedszkolu a następnie przekazać bezpośrednio pod opiekę nauczyciela. Od momentu przekazania dziecka odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponosi przedszkole;
4)Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe;
5)Odbieranie dziecka z przedszkola - nauczyciel przekazuje dziecko pod opiekę osoby odbierającej i od momentu przekazanie dziecka, odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo, ponosi osoba odbierająca;
6)Do przedszkola nie przyjmuje się dzieci chorych, a w przypadku zachorowania dziecka na terenie przedszkola powiadamia się o tym rodziców, którzy  mają obowiązek odebrać dziecko  z przedszkola i zapewnić mu opiekę medyczną;
7)W przedszkolu nie mogą być stosowane wobec dzieci żadne zabiegi lekarskie, poza udzielaniem pomocy w nagłych wypadkach;
8)W uzasadnionych przypadkach (losowych, zagrożenia życia dziecka) przed-szkole wzywa pogotowie i powiadamia rodziców. Dziecko zostaje powierzone opiece lekarskiej (np. lekarzowi z karetki pogotowia) i do czasu pojawienia się rodziców (opiekunów prawnych) pozostaje w obecności nauczyciela lub dyrektora, którzy towarzyszą dziecku;
9)Rodzice (opiekunowie) mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat. Alergie pokarmowe należy zgłaszać wyłącznie pisemnie (tylko wtedy będą przestrzegane);
10)Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą zakaźną rodzice zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia;
11)W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel powinien o tym powiadomić telefonicznie rodziców dziecka (opiekunów prawnych) - w przypadku gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej przez jedną godzinę. Po upływie tego czasu powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami (prawnymi opiekunami);
12)Przedszkole organizuje ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków za zgodą i odpłatnością rodziców, w zakresie umowy podpisanej pomiędzy placówką a wybraną w porozumieniu z radą rodziców firmą ubezpieczeniową;
13)Rodzice, którzy samodzielnie ubezpieczają dzieci informują o tym wychowawcę dziecka.
14)Dzieci przedszkolne w razie potrzeby zostają objęte dodatkową umową ubezpieczeniową na czas pobytu na zorganizowanych wycieczkach autokarowych.

                                                                      §3

Organy Przedszkola
1.Organami przedszkola są:
1)Dyrektor przedszkola;
2)Rada Pedagogiczna;
3)Rada Rodziców.

2.Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem.

3.Kompetencje dyrektora:
1)Dyrektor przedszkola wyłaniany jest w drodze konkursu przez organ prowadzący;
2)Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola, reprezentuje je na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli
i pracowników obsługi i administracji.
3)Dyrektor odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia.

4. Kompetencje Rady Pedagogicznej:
1)Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola;
2)W skład Rady Pedagogicznej przedszkola wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący
w przedszkolu oraz dyrektor;
3)Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu;
4)Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy w szczególności:
a)przygotowanie projektu statutu przedszkola,
b)opracowanie koncepcji pracy,  programu rozwoju placówki,
c)podejmowanie uchwał w sprawie innowacji, eksperymentów i programów autorskich,
d)uchwalanie regulaminu pracy Rady Pedagogicznej,
e)ustalanie tygodniowego rozkładu zajęć w grupach,
f)ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.
g) ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego organów prowadzących
w celu doskonalenia pracy placówki,
h)z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan placówki i występuje z wnioskami do organów prowadzących placówkę w szczególności w sprawach organizacji zajęć dodatkowych.
5)Rada Pedagogiczna opiniuje:
a)przyjęcie lub skreślenie dziecka z listy przedszkolaków w trakcie roku szkolnego,
b)projekt planu finansowego, wniosków o nagrody i wyróżnienia, program szkoleń pracowników,
c)organizację pracy placówki,
d)przebieg i wyniki pracy wychowawczej i edukacyjnej z dziećmi,
e)propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac
i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych  i opiekuńczych;
f)przedszkolny zestaw programów (sposób tworzenia przedszkolnego zestawu wychowania przedszkolnego określają odrębne przepisy).
6)Rada Pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z harmonogramem;
7)Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 liczby jej członków;
8)Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków
i spostrzeżeń z posiedzeń Rady. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka;
9)Rada Pedagogiczna może występować do organu prowadzącego z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora oraz do Kuratora Oświaty o zbadanie i ocenę działalności przedszkola, dyrektora, lub innego nauczyciela zatrudnionego w placówce;
10)Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej, jeśli jest ona niezgodna z prawem i powiadamia o tym organ prowadzący  i sprawujący nadzór pedagogiczny;
11)Zasady pracy Rady Pedagogicznej określa regulamin jej działalności.

5.Kompetencje Rady Rodziców:
1)Rada Rodziców jest organem społecznym przedszkola;
2)Rada Rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola;
3)Członkowie Rady Rodziców wybierani są co roku podczas zebrań grupowych rodziców,
po jednym przedstawicielu rodziców z każdej grupy;
4)Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola, w szczególności zaś:
a)opiniuje statut przedszkola, opiniuje i zatwierdza w porozumieniu z Radą Pedagogiczną program wychowawczy i pogram profilaktyczny,
b)może wyrażać opinie dotyczące Przedszkolnego zestawu programów i podręczników (zasady tworzenia Przedszkolnego zestawu programów i pod-ręczników określają odrębne przepisy),
c)wyraża opinie na temat funkcjonowania przedszkola.
5)W celu wspierania statutowej działalności przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin działalności Rady Rodziców.

6. Zasady współdziałania organów i rozwiązywania sporów między organami przedszkola:
1)Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji
w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji;
2)Wszelkie spory między organami przedszkola rozstrzyga dyrektor placówki, uwzględniając zakresy kompetencji tych organów.

                                                                     §4

1.W przedszkolu mogą być tworzone oddziały integracyjne zgodnie z potrzebami rodziców i po zapewnieniu przez przedszkole warunków lokalowych i kadrowych.

2.Organ prowadzący przedszkole  zatwierdza  oddziały integracyjne w organizacji pracy przedszkola na dany rok szkolny.

3.W przypadku małego naboru dzieci niepełnosprawnych integracyjny status oddziału może być zawieszony.

                                                                      §5

Organizacja przedszkola
1.Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych wg zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, stopnia i rodzaju niepełnosprawności.

2.Liczba dzieci w poszczególnych oddziałach nie powinna przekraczać 20, natomiast liczba dzieci w oddziale integracyjnym - 15,w tym od 3 do 5 dzieci niepełnosprawnych.

3.W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego przedszkole, liczba dzieci w oddziale może być niższa od liczby określonej w ust. 2.

4.Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 170 (przy 1 oddziale integracyjnym), 165 (przy 2 oddziałach integracyjnych).

5.W przedszkolu łącznie jest 9 oddziałów.

6.Liczba oddziałów zbliżonych wiekowo w zależności od potrzeb   i możliwości organizacyjnych placówki może ulegać zmianie po zatwierdzeniu przez organ prowadzący.

7.Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:
1)sale zajęć dla poszczególnych oddziałów;
2)pomieszczenia administracyjno-gospodarcze;
3)kuchnię i zaplecze kuchenne;
4)szatnie dla dzieci i personelu;
5)gabinet profilaktyki zdrowotnej.

8.Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci.

9.Co najmniej 1/5 czasu, w przypadku dzieci młodszych – ¼ czasu, dzieci spędzają
w ogrodzie przedszkolnym, w parku itp.

10.Z tytułu udostępniania gromadzonych przez przedszkole informacji w zakresie wychowania oraz opieki dotyczących ich dzieci nie są pobierane od rodziców opłaty,
bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji.

                                                                      §6
1.Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową oraz przedszkolny zestaw programów wychowawczo-dydaktycznych zatwierdzony przez dyrektora w trybie przewidzianym przepisami prawa.
2.Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest w planie rocznym pracy placówki i planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych.
3.Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
4.Czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych z dziećmi powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i nie przekraczać 1/5 czasu w rozliczeniu tygodniowym:
1)Czas trwania 1 zajęcia dydaktyczno-wychowawczego oraz zajęcia dodatkowego w ciągu dnia powinien wynosić:
a) z dziećmi w wieku 3 - 4 lata - około 15-20 minut;
b) z dziećmi w wieku 5 -lat - około 30 minut.
2)Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

                                                                     §7
1. Przedszkole Miejskie Nr 1 „Tęczowa Jedyneczka” w Rawie Mazowieckiej jest przedszkolem  siedmiooddziałowym.

                                                                     §8
1.Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora najpóźniej do 30 kwietnia.
2.Arkusz organizacji przedszkola zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną zatwierdza organ prowadzący przedszkole.
3.W arkuszu organizacji przedszkola zamieszcza się w szczególności:
1)liczbę i status oddziałów;
2)liczbę dzieci i czas pracy poszczególnych oddziałów;
3)liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych;
4)ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.

                                                                    §9
1.Ramowy rozkład dnia ustalany jest przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców.
2.Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia,z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
3.Należy zachować następujące proporcje zagospodarowania czasu przebywania
w przedszkolu, w rozliczeniu tygodniowym.

                                                    RAMOWY PLAN DNIA

Lp.

Wymiar czasowy

Rodzaj zajęć

Uwagi

1.

co najmniej 1/5 czasu

zabawa dzieci;(w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela)

 

2.

co najmniej 1/5 czasu a w przypadku młodszych dzieci-co najmniej ¼ czasu;

zajęcia na świeżym powietrzu;( dzieci spędzają ten czas w ogrodzie przed-szkolnym, na boisku, w parku itp.;organizowane są tam gry zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itp.);

 

3.

przynajmniej 1/5 czasu;

zajęcia dydaktyczne;(różnego typu zajęcia
dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego);

 

4.

2/5 czasu

Zajęcia organizowane odpowiednio do potrzeb:
a) dowolnie wybranych przez nauczyciela czynności (opiekuńcze,samoobsługowe, organizacyjne),
b) pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
c) zajęć rewalidacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych.

 

 

 

 

                                                                   
                                                                    § 10

1.Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.
2.Przerwa wakacyjna ustalana jest przez organ prowadzący na wniosek dyrektora i rady rodziców.
3.Przedszkole pracuje w godzinach od  6:30 do 17:30 w dni robocze od poniedziałku do piątku.
4.Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej
wychowania przedszkolnego określonej przez Ministra Edukacji Narodowej.
Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej ustala się w godzinach
od 7:30 do 12:30.
5.Przedszkole prowadzi zajęcia z zakresu terapii integracji sensorycznej,  logopedyczne po dokonanej diagnozie dziecka,  zajęcia terapeutyczno-logopedyczne i rewalidacyjne dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego za zgodą rodziców. Są to zajęcia bezpłatne dla rodziców.
6.Przedszkole organizuje zajęcia dodatkowe dla wszystkich dzieci zgodne z ich zainteresowaniami (zajęcia rytmiczno- umuzykalniajace z akompaniamentem, język angielski). Koszt ich prowadzenia planowany jest w budżecie przedszkola.
7.Wysokość opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego ustala się zgodnie z bieżącą uchwałą Rady Miasta Rawy Mazowiecka na mocy zawartej umowy przedszkola z rodzicami. Wysokość opłaty wynosi 1 zł za godzinę zajęć. Opłata ta podlega zwrotowi za każdą godzinę nieobecności dziecka.
8.Rodzice (prawni opiekunowie dziecka) mogą się ubiegać o zwolnienie w całości lub w części z opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole wykraczające poza czas realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.
1) zwolnień z opłaty dokonuje dyrektor przedszkola zgodnie z regulaminem zwalniania rodziców (prawnych opiekunów) w całości lub w części z opłaty za świadczenia udzielane przez Przedszkole Miejskie Nr 1 „Tęczowa Jedyneczka” w Rawie Mazowieckiej;
2) osobami uprawnionymi do zwolnień w całości z opłaty są  rodzice (prawni opiekunowie) dziecka posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności;
3) osobami uprawnionymi do zwolnień w całości lub w części z opłaty są rodzice (prawni opiekunowie) korzystający ze świadczeń pieniężnych pomocy społecznej przewidzianych 
w art. 7 i 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o po-mocy społecznej (Dz. U z 2013 r. poz. 182
z późn. zm.) lub otrzymujący pomoc MOPS w opłatach za posiłki dziecka w przedszkolu;
4) osobami uprawnionymi do zwolnień w części z opłaty są także rodzice (prawni opiekunowie) posiadający więcej niż jedno dziecko w przedszkolu:
a)opłata za drugie dziecko z rodziny wynosi 75% ustalonej kwoty,
b)opłata za trzecie i każde następne dziecko z rodziny wynosi 50% ustalonej kwoty.
5) zwolnienie w całości lub w części z opłaty stosowane jest obligatoryjnie po złożeniu przez rodziców (prawnych opiekunów) wniosku wraz z załącznikami określonymi w regulaminie.
9.Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci. Zasady odpłatności za korzystanie
z wyżywienia i wysokość stawki żywieniowej ustala zarządzeniem dyrektor przedszkola
w porozumieniu z organem prowadzącym.
10.W przypadku nieobecności dziecka (od dwóch kolejnych dni nieobecności, lub po wcześniejszym przynajmniej jednodniowym zgłoszeniu nieobecności od pierwszego dnia tej nieobecności) przedszkole zwraca dzienną stawkę żywieniową pomnożoną przez liczbę dni nieobecnych.
11.Zgodnie z zawartą umową rodzice (opiekunowie) zobowiązani są do regularnego
w wyznaczonym terminie uiszczania opłat.
12.Z wyżywienia mogą korzystać pracownicy przedszkola. Wysokość opłaty za korzystanie
z wyżywienia przez pracowników przedszkola obejmuje koszt zakupu surowców przeznaczonych do przygotowania posiłku.

                                                                     §11
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA
1.W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym do pracy
z dziećmi w wieku przedszkolnym a w oddziale integracyjnym dodatkowo nauczyciele
z odpowiednim przygotowaniem.
2.Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zgodnie
z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy. Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.
3.Do zakresu zadań nauczycieli należy:
1)planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość;
2)wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań;
3)prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji;
4)prowadzenie analizy i oceny gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej;
5)stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania;
6)odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem:
a)nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo dzieci podczas całego pobytu dziecka
w przedszkolu,
b)nauczyciel jak każdy pracownik przedszkola zobowiązany jest do znajomości
i przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, udziału w szkoleniach z zakresu bhp
i ppoż., oraz troski o bezpieczeństwo dzieci,
c)nauczyciel powinien odbyć odpowiednie szkolenie i umieć udzielić pierwszej pomocy przedlekarskiej,
d)prowadzone przez nauczyciela ćwiczenia, zabawy ruchowe w przedszkolu i na powietrzu powinny być przeprowadzane z zastosowaniem metod i urządzeń zapewniających bezpieczeństwo dzieci,
e)w czasie zajęć, spacerów, wycieczek, uroczystości organizowanych przez przedszkole dzieci nie mogą pozostawać bez nadzoru osób do tego upoważnionych,
f )odpowiedzialność za dzieci podczas wycieczek i wyjazdów ponosi kierownik wraz
z opiekunami - zasady organizacji wycieczek i innych wyjazdów określa „Regulamin wycieczek”.
7)wychowawcy i nauczyciele prowadzący zajęcia dodatkowe są zobowiązani do:
a)przestrzegania zasad bezpieczeństwa dzieci podczas tych zajęć,
b)systematycznego kontrolowania pod względem bhp miejsca, w którym prowadzone są zajęcia,
c)samodzielnego usuwania dostrzeżonego zagrożenia lub niezwłocznego zgłoszenia
o zagrożeniu dyrekcji przedszkola,
d)poinformowania nauczyciela wychowawcy o ilości dzieci uczestniczących w zajęciach
a także do zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa podczas przechodzenia do właściwej sali zajęć,
8)nauczyciel prowadzi codzienną (godzinową) kontrolę obecności dzieci na zajęciach a także na każdych zajęciach dodatkowych;
9)nauczyciel bezwzględnie przestrzega zakazu podawania dzieciom leków- podawanie leków odbywa się poprzez służby medyczne;
a)podczas nagłej choroby dziecka nauczyciel jest zobowiązany do powiadomienia rodziców
i wezwania pogotowia ratunkowego. Lekarz przejmuje odpowiedzialność za zdrowie i życie dziecka. Nauczyciel sprawuje opiekę nad dzieckiem do momentu przybycia rodziców lub opiekunów. Opiekę nad pozo-stałymi dziećmi przejmuje dyrektor lub wyznaczona przez niego osoba.
10)współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną;
11) planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w rożnych for-mach doskonalenia zawodowego, dbałość o warsztat pracy przez  gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń;
12)eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci – udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
13)współdziałanie z rodzicami dzieci (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania
i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego  zachowania
i rozwoju;
14)prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej
i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
15)czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał;
16)inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym;
17)realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola, a wynikających
z bieżącej działalności placówki;
18)nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z rodzicami w celu:
a)poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci,
b)ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,
c)systematycznie informuje rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu ,
d)zapoznaje rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włącza ich do procesu nabywania przez dzieci wiadomości i umiejętności w niej określonych,
e)informuje rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włącza ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie one natrafiają;
f ) zachęca rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, np. wspólnie organizują wydarzenia, w których biorą udział dzieci.
19)nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, rady pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo-oświatowych.
20)do zadań nauczycieli specjalistów- nauczycieli wspomagających należy:
a)wspólnie z innymi nauczycielami prowadzą zajęcia edukacyjne,
b)wspólnie z innymi nauczycielami i specjalistami realizują zintegrowane działania i zajęcia określone w Indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym,
c)prowadzą pracę wychowawczą z dziećmi  niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie i zagrożonymi niedostosowaniem społecznym,
d)uczestniczą w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez innych nauczycieli,
e)uczestniczą w zintegrowanych działaniach i zajęciach określonych w programie,
f )udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne i specjalistom
w doborze form i metod pracy.
21)do zadań nauczyciela religii należy w szczególności:
a)nauczanie religii na podstawie programu  opracowanego i zatwierdzonego przez właściwe władze kościelne,
b)udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz w zebraniach z rodzicami wymagającej jego obecności,
c)prowadzenie obowiązkowej dokumentacji określonej odrębnymi przepisami.
22)Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych:
a) pracują zespołowo,
b) wspólnie planują przebieg procesów edukacyjnych i analizują efekty swojej pracy,
c) wspólnie rozwiązują problemy, doskonalą metody i formy współpracy,
d) pomagają sobie nawzajem w ewaluacji i doskonaleniu własnej pracy,
23)Szczegółowy zakres obowiązków nauczycieli i innej kadry pedagogicznej specjalistycznej znajduje się w teczce akt osobowych. Nauczyciel potwierdza swoim podpisem zapoznanie się z nim i zobowiązuje się do  jego przestrzegania.
4.Zakres obowiązków pracowników administracyjno-obsługowych:
1)w przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi;
2)ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości;
3)szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor przedszkola, które po podpisaniu przez pracownika umieszczone są w teczce akt osobowych;
4)zakres obowiązków dotyczący zapewniania bezpieczeństwa dzieciom przebywającym
w przedszkolu dla zatrudnionych pracowników administracyjno-obsługowych:
a)woźna oddziałowa, pomoc nauczycielki - dbałość o czystość i higienę wszystkich pomieszczeń, naczyń, odpowiednie zabezpieczenie przed dziećmi środków chemicznych, zgłaszanie dyrektorowi wszelkich zagrożeń i uszkodzeń sprzętu, pomoc nauczycielce
w opiece nad dziećmi podczas zajęć, zabaw, pobytu na placu zabaw, wycieczek i spacerów, czynności samoobsługowych,
b)dozorca- konserwator- systematyczne kontrolowanie sprzętu w budynku przedszkola i na placu zabaw, dokonywanie drobnych napraw i zgłaszanie na bieżąco dyrektorowi przedszkola poważniejszych uszkodzeń wymagających
specjalistycznej naprawy, dbałość o zieleń i czystość wokół przedszkola,
c)intendent, magazynier, kucharka i pomoc kucharki - przestrzeganie zasad planowania
i przygotowywania posiłków zgodnie  z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, wydawanie posiłków o odpowiedniej jakości i temperaturze, utrzymanie w odpowiedniej czystości kuchni i zaplecza kuchennego,
d)pielęgniarka - udzielanie pomocy doraźnej dzieciom i personelowi przedszkola, zapisy dotyczące udzielanej pomocy w zeszycie pomocy doraźnej, wyposażenie apteczek przedszkolnych w gabinecie profilaktyki zdrowotnej i kuchni w leki i materiał opatrunkowy niezbędny do udzielania pomocy doraźnej oraz systematyczne uzupełnianie brakujących środków medycznych, współpraca  z lekarzem- pediatrą w zakresie badań dzieci uczęszczających do przedszkola w gabinecie medycznym na terenie placówki, prowadzenie dokumentacji z tym związanej, przygotowywanie dzieci do badania, sprawdzanie czystości osobistej dzieci.
5)stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują osobne przepisy.

                                                                    §12
Zakres obowiązków dyrektora i zastępcy dyrektora
1.Zadania dyrektora są następujące:
1)Kierowanie bieżącą działalnością placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz;
2)Koordynowanie opieki nad dziećmi;
3)Sprawowanie nadzoru pedagogicznego:
a)Opracowanie na każdy rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego, który przedstawia Radzie Pedagogicznej w terminie do 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan,
b)Przedstawienie Radzie Pedagogicznej wyników i wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego do dnia 31 sierpnia każdego roku,
c)Prowadzenie obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczycieli przedszkola oraz wicedyrektora.
4)Jeżeli przerwa w działalności oświatowej przedszkola trwa co najmniej 2 tygodnie – dokonanie kontroli obiektów należących do przedszkola pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów (z ustaleń kontroli sporządza się protokół, który podpisują osoby biorące w niej udział, kopię protokołu przekazuje się organowi prowadzącemu);
5)Ustalenie ramowego rozkładu dnia na wniosek Rady Pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców;
6)Gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy, według zasad określonych w odrębnych przepisach;
7)Przygotowanie arkusza organizacji przedszkola i przedstawienie go do za-twierdzenia organowi prowadzącemu;
8)Przewodniczenie Radzie Pedagogicznej i realizacja jej uchwał oraz uchwał Rady Rodziców podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących;
9)Wstrzymywanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców niezgodnych z przepisami prawa i powiadamianie o tym stosownych organów;
10)Dysponowanie środkami finansowymi przedszkola i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie;
11)Planowanie i odpowiedzialność za realizację planu finansowego przedszkola zgodnie
z odpowiednimi przepisami;
12)Organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola;
13)Współpraca z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi
i kontrolującymi;
14)Podpisywanie umów cywilnoprawnych z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawie wysokości opłat ponoszonych na dziecko za świadczenia wykraczające ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego i wyżywienia dzieci;
15)Kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczy-cieli oraz innych pracowników przedszkola;
16)Przyznawanie nagród, udzielanie kar pracownikom zgodnie z wnioskiem zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną;
17)Podejmowanie decyzji o przyjęciu oraz skreśleniu dziecka z przedszkola w czasie roku szkolnego po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców;
18)Zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bhp i ppoż.;
19)Stworzenie dzieciom optymalnych warunków rozwoju;
20)Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z przepisami prawa;
21)Koordynacja współdziałania organów przedszkola, zapewnienie im swobodnego działania  zgodnie z prawem oraz wymiany informacji między nimi;
22)Współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników;
23)Administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie
z obowiązującym regulaminem;
24)Prowadzenie dokumentacji kancelaryjno-archiwalnej i finansowej zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.
25) Dyrektor co roku ogłasza rekrutację do przedszkola na kolejny rok.
a)rekrutacja dzieci do przedszkola odbywa się na podstawie regulaminu rekrutacji wprowadzonego zarządzeniem dyrektora,
b)do obowiązków dyrektora przedszkola należy:
-powołanie komisji rekrutacyjnej;
-wyznaczenie przewodniczącego komisji rekrutacyjnej;
-podanie do publicznej wiadomości kryteriów rekrutacji do przedszkola, trybu postępowania rekrutacyjnego, wykazu wymaganych dokumentów  oraz terminu rekrutacji;
-rozpatrywanie odwołań rodziców/opiekunów prawnych od postanowień komisji rekrutacyjnej;
-poinformowanie w formie pisemnej burmistrza, właściwego dla miejsca zamieszkania kandydata do przedszkola o nieprzyjęciu go do placówki, w sytuacji, gdy kandydat podlega obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu;
-informowanie dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka,
o spełnianiu obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz o zmianach
w tym zakresie.
2. W przedszkolu utworzone jest stanowisko zastępcy dyrektora.
1)Powołania i odwołania zastępcy dyrektora dokonuje dyrektor przedszkola po uzyskaniu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i organu prowadzącego;
2)Zastępca dyrektora wykonuje zadania zgodnie z ustalonym podziałem kompetencji pomiędzy nim a dyrektorem:
a)współkieruje bieżącą działalnością dydaktyczną przedszkola,
b)współdecyduje o organizacji pracy zajęć dodatkowych,
c)sprawuje nadzór pedagogiczny i dokonuje oceny pozostałych pracowników,
d)wykonuje prace biurowe związane z bieżącą działalnością przedszkola,a szczególnie zlecone przez dyrektora,
e)dysponuje środkami finansowymi przedszkola w przypadku nieobecności dyrektora
i ponosi pełną odpowiedzialność za ich wykorzystanie,
f )reprezentuje placówkę na zewnątrz w przypadku nieobecności dyrektora.

                                                                  §13
1.Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece:
1)jednego nauczyciela w przypadku 5-godzinnego czasu pracy oddziału,
2)dwóch nauczycieli w przypadku powyżej 5-godzinnego czasu pracy.
2.Liczbę nauczycieli w poszczególnych oddziałach co roku zatwierdza organ prowadzący.
3.W miarę możliwości organizacyjnych oraz zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, nauczyciele prowadzą swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka
w przedszkolu.

                                                                  §14
W oddziale  integracyjnym zatrudnia się dodatkowo nauczyciela wspierającego posiadającego specjalne przygotowanie pedagogiczne i specjalistę prowadzącego zajęcia rewalidacyjne.


                                                                  §15
WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI
1.Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.
2.Rodzice mają prawo do:
1)zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z planu pracy przedszkola
i planów pracy w danym oddziale;
2)uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka;
3)uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, pedagoga i psychologa w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy;
4)wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola;
5)wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu
i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwo – Radę Rodziców;
3. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:
1)przestrzeganie niniejszego statutu;
2)finansowanie niezbędnych przedmiotów, przyborów i pomocy;
3)respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjętych w ramach ich kompetencji;
4)przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola przez rodziców, prawnych opiekunów, osoby pełnoletnie upoważnione przez rodziców zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo w godzinach ustalonych przez dyrektora przedszkola – za bezpieczeństwo dziecka w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu odpowiadają rodzice (prawni opiekunowie);
5)terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu;
6)informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.
4.Rodzice za szczególne zaangażowanie we wspieraniu pracy przedszkola mogą otrzymać na zakończenie roku szkolnego list pochwalny dyrektora i Rady Pedagogicznej.
5.Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w przedszkolu 2 razy w roku szkolnym lub częściej, na wniosek rodziców lub nauczycieli.
6. Formy współpracy przedszkola z rodzicami:
1)zebrania grupowe;
2)konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielem, specjalistami (psycholog, pedagog, logopeda, terapeuta);
3)kącik dla rodziców;
4)zajęcia otwarte;
5)zajęcia z udziałem rodziców;
6)uroczystości przedszkolne.

                                                                   §16

WYCHOWANKOWIE  PRZEDSZKOLA

1.Do przedszkola mają prawo uczęszczać  dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
2.Na wniosek rodziców, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, dyrektor może przyjąć dziecko, które nie osiągnęło wieku trzech lat, ale skończy 3 lata
w tym roku kalendarzowym, w którym zostało przyjęte.
3.W szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola może uczęszczać dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
4.Dziecko, które kończy 6 lat odbywa obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej na terenie Miasta Rawa Mazowiecka.
5.Dziecko, które posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, może uczęszczać do przedszkola nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 9 lat. Orzeczenie o odroczeniu obowiązku szkolnego wydaje dyrektor właściwej obwodowo szkoły.
6.Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, 
a w szczególności do:
1)właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo-opiekuńczo- dydaktycznego zgodnie 
z zasadami higieny pracy umysłowej;
2)szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania;
3)ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej;
4)poszanowania jego godności osobistej;
5)poszanowania własności;
6)opieki i ochrony;
7)partnerskiej rozmowy na każdy temat;
8)akceptacji jego osoby.
7. Dziecko ma obowiązek:
1)postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi, używać form grzecznościowych wobec osób dorosłych i kolegów;
2)dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych kolegów;
3)starać się utrzymać porządek wokół siebie (sprząta zabawki po sobie itp.);
4)dbać o swój wygląd i estetykę ubrania;
5)przestrzegać zasad współżycia społecznego, a szczególnie:
a)okazywać szacunek dorosłym i kolegom,
b)szanować wolność i godność drugiego człowieka (kolegi).
8.Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę pełnej dostępności.
9.Dzieci przyjmowane są do przedszkola po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. Szczegółowe zasady przyjęć zawarte są w Regulaminie Rekrutacji.
10. Dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną przedszkola może podjąć decyzję 
o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:
1)gdy dziecko nie uczęszcza do przedszkola przez okres jednego miesiąca a rodzice nie zgłaszają przyczyny nieobecności;
2)w przypadku powtarzającego się nieterminowego regulowania odpłatności lub nie uiszczeniu jej przez jeden okres płatniczy, po uprzednim pisemnym powiadomieniu rodziców i jednomiesięcznym wypowiedzeniu umowy;
3)nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu.
4)skreślenie dziecka z listy wychowanków nie dotyczy dziecka odbywającego roczne obowiązkowe wychowanie przedszkolne.

11.Nagrody i kary.
1)Dziecko za dobre zachowanie i wyróżniające się postępy w nauce może być nagrodzone:
a) ustną pochwałą nauczyciela,
b) pochwałą do rodziców,
c) nagrodą rzeczową,
d) listem gratulacyjnym,
e) pochwałą dyrektora,
f) odznaką honorową przedszkola.
2)Dziecko może być ukarane za świadome niestosowanie się do obowiązujących zasad
w przedszkolu:
a) rozmową z dzieckiem na temat niewłaściwego zachowania,
b) odebraniem dziecku przedmiotu niewłaściwej zabawy, przedstawieniem zagrożeń, jakie stwarza,
c) odsunięciem od zabawy i pozostawieniem dziecka na krótką chwilę w neutralnym, spokojnym miejscu,
d) powtarzanie poprawnego zachowania,
e) czasowe ograniczenie udziału w wybranych zabawach.
3) W przedszkolu wyklucza się wszelkie formy kar fizycznych i psychicznych.

                                                               §17
1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.
3. Każda nowelizacja statutu skutkuje tekstem jednolitym.
 

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia